Bernardo Cabuco

Bernardo Cabuco, a master Laji singer, resides in Ivana.

Bernardo Cabuco, a master Laji singer, resides in Ivana.

Ivana, Batanes
AGE: 78
LAJI: Anu Ka Pipahavas Da Nu Adipasayaw, Addaw Ku Nimu, Anu Ka Liyasiyak, Makarang Dana Kanu u Tukon di Tangayen, Manganak Paru Ninuy, Si Abkas Di Dichud, Vulaw Ka Di Chayaten


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: