Paciencia Gutierrez de Guzman

Paciencia Guitierrez de Guzman

Kaynatwan, Itbayat
AGE: 85
LAJI: Adngeyen Mu A Vakes Ku, Alawen Ku Naw Pasuk, Inawyay Aku Antayi, Uda Urayen Pa


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: